اوباما در آخرین نشست مطبوعاتی: رابطه خوب آمریکا و روسیه به نفع جهان است

اوباما در آخرین نشست مطبوعاتی: رابطه خوب آمریکا و روسیه به نفع جهان است اوباما در آخرین نشست مطبوعاتی: رابطه خوب آمریکا و روسیه به نفع جهان است