اوباما در آخرین نشست مطبوعاتی: رابطه خوب آمریکا و روسیه به نفع جهان است

اوباما در آخرین نشست مطبوعاتی: رابطه خوب آمریکا و روسیه به نفع جهان است اوباما در آخرین نشست مطبوعاتی: رابطه خوب آمریکا و روسیه به نفع جهان است

روسیه: دولت اوباما از واقعیت ها دور شده است

روسیه: دولت اوباما از واقعیت ها دور شده است روسیه: دولت اوباما از واقعیت ها دور شده است