اهدای خون مردم داراب به مصدومان واژگونی اتوبوس/در حال حاضر نیازی به اهدای خون نیست

اهدای خون مردم داراب به مصدومان واژگونی اتوبوس/در حال حاضر نیازی به اهدای خون نیست اهدای خون مردم داراب به مصدومان واژگونی اتوبوس/در حال حاضر نیازی به اهدای خون نیست