ایران، در انتهای لیست آزادترین اقتصادی های جهان

ایران، در انتهای لیست آزادترین اقتصادی های جهانشاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW)، نشان می‌دهد که کدام موسسات و سیاست‌های کشورها در جهت حمایت از آزادی اقتصادی است. کشورهایی با نهادها و سیاست‌هایی سازگارتر با آزادی […]