واشنگتن فری‌بیکن:‌ ترامپ در حال تشکیل تیمی انباشته از مخالفان برجام است

واشنگتن فری‌بیکن:‌ ترامپ در حال تشکیل تیمی انباشته از مخالفان برجام است واشنگتن فری‌بیکن:‌ ترامپ در حال تشکیل تیمی انباشته از مخالفان برجام است