حسینعلی امیری: تعامل نزدیکی بین دولت و مجلس در بحث رای اعتماد وجود دارد

حسینعلی امیری: تعامل نزدیکی بین دولت و مجلس در بحث رای اعتماد وجود دارد حسینعلی امیری: تعامل نزدیکی بین دولت و مجلس در بحث رای اعتماد وجود دارد