اظهار نظر جالب والورده درباره مسی

اظهار نظر جالب والورده درباره مسی اظهار نظر جالب والورده درباره مسی

اظهار نظر روحانی درباره کرسنت

اظهار نظر روحانی درباره کرسنت اظهار نظر روحانی درباره کرسنت

اظهار نظر اسدی درباره فساد در فوتبال

اظهار نظر اسدی درباره فساد در فوتبال اظهار نظر اسدی درباره فساد در فوتبال

اظهار نظر صریح یورگن کلوب درباره سردار

اظهار نظر صریح یورگن کلوب درباره سردارسرانجام یورگن کلوب با سئوالی درباره خرید ستاره ایرانی مواجه شد و آن را رد نکرد. اظهار نظر صریح یورگن کلوب درباره سردار