ایسنا: حال عمومی کروبی خوب است

ایسنا: حال عمومی کروبی خوب است ایسنا: حال عمومی کروبی خوب است

ظریف در جمع مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی: ایران قدرتی بالنده است

ظریف در جمع مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی: ایران قدرتی بالنده است ظریف در جمع مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی: ایران قدرتی بالنده است