استعفای مدیر سازمان دانش آموزی هرمزگان پذیرفته شد

استعفای مدیر سازمان دانش آموزی هرمزگان پذیرفته شد استعفای مدیر سازمان دانش آموزی هرمزگان پذیرفته شد

استعفای سعداوی پذیرفته نشد

استعفای سعداوی پذیرفته نشد استعفای سعداوی پذیرفته نشد

استعفای دولت کویت پذیرفته شد

استعفای دولت کویت پذیرفته شد«صباح الأحمد الصباح» امیر کویت ضمن پذیرش استعفای دولت این کشور، «جابر المبارک الصباح» را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. استعفای دولت کویت پذیرفته شد