از دادن رای سفید اجتناب کنید؛ این تضییع فرصت است

از دادن رای سفید اجتناب کنید؛ این تضییع فرصت استعضو ارشد جامعه مدرسین در پیامی به مردم ایران تأکید کرد که در انتخابات شرکت کنند. از دادن رای سفید اجتناب کنید؛ این تضییع فرصت است