تصویری زیبا از جاری شدن اب در پل های تاریخی اصفهان

تصویری زیبا از جاری شدن اب در پل های تاریخی اصفهانپساز ماهها بی ابی در اصفهان، زاینده رود فقط تا ۲۰ روز برای کشت کشاورزان حاشیه این رود و شرق اصفهان جاری شد. پس از […]