رئیس کمیسیون اروپا: پیشرفت در مذاکرات برگزیت نیازمند معجزه است

رئیس کمیسیون اروپا: پیشرفت در مذاکرات برگزیت نیازمند معجزه است رئیس کمیسیون اروپا: پیشرفت در مذاکرات برگزیت نیازمند معجزه است

رئیس کمیسیون اروپا: عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا منتفی است

رئیس کمیسیون اروپا: عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا منتفی است رئیس کمیسیون اروپا: عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا منتفی است

پارلمان اروپا: توافق هسته‌ای موفقیتی برای دیپلماسی بین‌الملل است

پارلمان اروپا: توافق هسته‌ای موفقیتی برای دیپلماسی بین‌الملل است پارلمان اروپا: توافق هسته‌ای موفقیتی برای دیپلماسی بین‌الملل است

اردوغان: اتحادیه اروپا یک «اتحادیه صلیبی» است

اردوغان: اتحادیه اروپا یک «اتحادیه صلیبی» استرئیس‌جمهوری ترکیه در یکی از تندترین انتقادها علیه اتحادیه اروپا، آن را یک «اتحادیه صلیبی» خواند. اردوغان: اتحادیه اروپا یک «اتحادیه صلیبی» است

شورای اروپا: اتحادیه اروپا به اجرای برجام از طریق لغو تحریم‌های ایران متعهد است

شورای اروپا: اتحادیه اروپا به اجرای برجام از طریق لغو تحریم‌های ایران متعهد است شورای اروپا: اتحادیه اروپا به اجرای برجام از طریق لغو تحریم‌های ایران متعهد است oxin channel