ادعای میانمار: پاکسازی قومی علیه مسلمان کذب است

ادعای میانمار: پاکسازی قومی علیه مسلمان کذب است ادعای میانمار: پاکسازی قومی علیه مسلمان کذب است

مقام آمریکایی: ادعای شنود مکالمات ترامپ توسط اوباما «کذب» است

مقام آمریکایی: ادعای شنود مکالمات ترامپ توسط اوباما «کذب» است مقام آمریکایی: ادعای شنود مکالمات ترامپ توسط اوباما «کذب» است