سیاستمدار کرد: اتحادیه میهنی بازنده اصلی همه پرسی است

سیاستمدار کرد: اتحادیه میهنی بازنده اصلی همه پرسی است سیاستمدار کرد: اتحادیه میهنی بازنده اصلی همه پرسی است

واکنش اتحادیه اروپا به نتیجه همه پرسی ترکیه

واکنش اتحادیه اروپا به نتیجه همه پرسی ترکیه واکنش اتحادیه اروپا به نتیجه همه پرسی ترکیه