مشاور آیت الله هاشمی: قالیباف و رئیسی رقیب روحانی نیستند؛ میزان مشارکت، رقیب است

مشاور آیت الله هاشمی: قالیباف و رئیسی رقیب روحانی نیستند؛ میزان مشارکت، رقیب است مشاور آیت الله هاشمی: قالیباف و رئیسی رقیب روحانی نیستند؛ میزان مشارکت، رقیب است