آشنا:‌ آقای روحانی موافق پیگیری آزادترین وجه پخش مناظره‌ هاست

آشنا:‌ آقای روحانی موافق پیگیری آزادترین وجه پخش مناظره‌ هاست آشنا:‌ آقای روحانی موافق پیگیری آزادترین وجه پخش مناظره‌ هاست

ایران، در انتهای لیست آزادترین اقتصادی های جهان

ایران، در انتهای لیست آزادترین اقتصادی های جهانشاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW)، نشان می‌دهد که کدام موسسات و سیاست‌های کشورها در جهت حمایت از آزادی اقتصادی است. کشورهایی با نهادها و سیاست‌هایی سازگارتر با آزادی […]