تلخي آخر مسجد جامعي در شورا

تلخي آخر مسجد جامعي در شوراحميدرضا خالدي در روزنامه اعتماد نوشت: ديروز گرچه مهم‌ترين موضوع جلسه شوراي شهر ارايه بودجه سال ٩٦ شهرداري به شورا بود، ولي با اين حال موضوعاتي چون، دلخوري مسجد جامعي […]