زبانه کشیدن آتش در ضلع شمال شرقی و غربی ساختمان پلاسکو

زبانه کشیدن آتش در ضلع شمال شرقی و غربی ساختمان پلاسکو زبانه کشیدن آتش در ضلع شمال شرقی و غربی ساختمان پلاسکو

فیلم/ توضیحات آتش نشانان درباره بخش سالم مانده پلاسکو

فیلم/ توضیحات آتش نشانان درباره بخش سالم مانده پلاسکو فیلم/ توضیحات آتش نشانان درباره بخش سالم مانده پلاسکو

توضیح آتش نشانی درباره دود برخواسته از ساختمان پلاسکو

توضیح آتش نشانی درباره دود برخواسته از ساختمان پلاسکو توضیح آتش نشانی درباره دود برخواسته از ساختمان پلاسکو