21 میلیارد یورو هزینه و 108 کشته؛ هزینه‌های بیش از 2 دهه ماموریت خارجی ارتش آلمان

21 میلیارد یورو هزینه و 108 کشته؛ هزینه‌های بیش از 2 دهه ماموریت خارجی ارتش آلمان

21 میلیارد یورو هزینه و 108 کشته؛ هزینه‌های بیش از 2 دهه ماموریت خارجی ارتش آلمان