مرگ “شاه مازندران” در زندان

مرگ “شاه مازندران” در زندان
شب گذشته زندانی و مجرم معروف مازندرانی ملقب به “شاه مازندران” در زندان بابل در گذشت.

مرگ “شاه مازندران” در زندان