19مرداد؛ رقابت دختران کاراته‌کار برای حضور در رقابت‌های جهانی

19مرداد؛ رقابت دختران کاراته‌کار برای حضور در رقابت‌های جهانی

19مرداد؛ رقابت دختران کاراته‌کار برای حضور در رقابت‌های جهانی