۸۰ درصد بیماری‌های کشور غیرواگیر است

۸۰ درصد بیماری‌های کشور غیرواگیر است
قائم مقام وزیر بهداشت در مازندران با تاکید بر توجه بیشتر به فعالیت‌های ورزشی، گفت: هم اکنون ۸۰ درصد بیماری‌های کشور غیرواگیر است.

۸۰ درصد بیماری‌های کشور غیرواگیر است