۶ استان شمالی با رگبار باران و کاهش نسبی دما مواجه می‌شوند

۶ استان شمالی با رگبار باران و کاهش نسبی دما مواجه می‌شوند

۶ استان شمالی با رگبار باران و کاهش نسبی دما مواجه می‌شوند