۲ مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا استعفای خود را اعلام کردند

۲ مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا استعفای خود را اعلام کردند

۲ مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا استعفای خود را اعلام کردند