۱۰ زندانی ایرانی از اقلیم کردستان به ایران منتقل شدند

۱۰ زندانی ایرانی از اقلیم کردستان به ایران منتقل شدند

۱۰ زندانی ایرانی از اقلیم کردستان به ایران منتقل شدند