یک کم‌شانسی بزرگ برای قالیباف /ماجرای صندلی داغی که او را معروف و محبوب کرد

یک کم‌شانسی بزرگ برای قالیباف /ماجرای صندلی داغی که او را معروف و محبوب کرد

یک کم‌شانسی بزرگ برای قالیباف /ماجرای صندلی داغی که او را معروف و محبوب کرد