یوسف‌نژاد: اختیارات وزارتخانه‌های ادغامی مشخص نشد، پس22 وزارتخانه داریم/ لاریجانی:اخطار وارد نیست

یوسف‌نژاد: اختیارات وزارتخانه‌های ادغامی مشخص نشد، پس22 وزارتخانه داریم/ لاریجانی:اخطار وارد نیست

یوسف‌نژاد: اختیارات وزارتخانه‌های ادغامی مشخص نشد، پس22 وزارتخانه داریم/ لاریجانی:اخطار وارد نیست