یارانه بیش از سه میلیون نفر قطع شد

یارانه بیش از سه میلیون نفر قطع شد
رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ را در صحن علنی قرائت کرد که حکایت از عملکرد ضعیف دولت در خصوصی سازی، جذب سرمایه گذاری خارجی و … دارد.

یارانه بیش از سه میلیون نفر قطع شد