گوترش: آوارگان روهینگیایی باید به خانه‌های خود بازگردند

گوترش: آوارگان روهینگیایی باید به خانه‌های خود بازگردند

گوترش: آوارگان روهینگیایی باید به خانه‌های خود بازگردند