گواهینامه کیفیت بدون مجوز استاندارد فاقد اعتبار است

گواهینامه کیفیت بدون مجوز استاندارد فاقد اعتبار است
همچنين اين فرآيند ملي با همكاري دستگاههاي حاكمیتی و تشكل هاي ملي مرتبط و بر اساس نظام نامه مدون و مصوب با عنوان جايزه ملي كيفيت در روز ملی کیفیت ( 18 آبان ) برگزار می شود صورت مي گیرد.

گواهینامه کیفیت بدون مجوز استاندارد فاقد اعتبار است