گابریل: با تضعیف برجام، نباید انتظار داشت کره شمالی مذاکره کند

گابریل: با تضعیف برجام، نباید انتظار داشت کره شمالی مذاکره کند

گابریل: با تضعیف برجام، نباید انتظار داشت کره شمالی مذاکره کند