کنترل شوهر به سبک این زن چینی! +عکس

کنترل شوهر به سبک این زن چینی! +عکس
زن جوان چینی برای کنترل دقیق رفت و امد های همسرش، کارتخوانی را دم در خانه نصب کرده و شوهرش مجبور است، به هنگام ورود و خروج کارت بکشد!  همشهری…

کنترل شوهر به سبک این زن چینی! +عکس