کمک رسانی هواپیماهای ناشناس به داعش / آمریکا و ناتو منکر شدند

کمک رسانی هواپیماهای ناشناس به داعش / آمریکا و ناتو منکر شدند
وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که هواپیماهای ناشناس در افغانستان به گروه تروریستی داعش کمک می کنند.

کمک رسانی هواپیماهای ناشناس به داعش / آمریکا و ناتو منکر شدند