کشته شدن ۶ شبه نظامی پاکستانی در انفجار بمب‌ کنار جاده‌ای

کشته شدن ۶ شبه نظامی پاکستانی در انفجار بمب‌ کنار جاده‌ای

کشته شدن ۶ شبه نظامی پاکستانی در انفجار بمب‌ کنار جاده‌ای