کاریکاتور / رژه زنان عمل‌کرده در خیابان!

کاریکاتور / رژه زنان عمل‌کرده در خیابان!
«جراحی زیبایی و مد؛ چهره های مشابه در خیابان!» سوژه ابوالفضل رحیمی در نیشخط شده است.

کاریکاتور / رژه زنان عمل‌کرده در خیابان!