کاریکاتور / رئیس جمهور در جزیره توئیتر!

کاریکاتور / رئیس جمهور در جزیره توئیتر!
در حاشیه توئیت بازی‌های جنجالی و عامل انزوای ترامپ، سایت کگل این کارتون را با عنوان «جزیره توئیتر» منتشرکرد.

کاریکاتور / رئیس جمهور در جزیره توئیتر!