کاریکاتور/ تتلو، دبیر و جدیدی در یک قاب!

کاریکاتور/ تتلو، دبیر و جدیدی در یک قاب!
انتخاب -در حاشیه نتایج انتخابات، ساسان خادم این کارتون را در روزنامه قانون منتشر کرد.

کاریکاتور/ تتلو، دبیر و جدیدی در یک قاب!