کاریکاتور / احمدی‌نژاد در لباس جدید!

کاریکاتور / احمدی‌نژاد در لباس جدید!
احمدی نژاد در گفتگویی مدعی شده: اگر مانع نمی‌شدند و فرصت بود همه ثروت‌ها را تقسیم می‌کردم!

کاریکاتور / احمدی‌نژاد در لباس جدید!