کارلسن در شب تولدش قهرمان شطرنج جهان شد

کارلسن در شب تولدش قهرمان شطرنج جهان شد
مگنوس کارلسن سرانجام در دیدارهای سریع با شکست کاریاکین از عنوان قهرمانی اش دفاع کرد.

کارلسن در شب تولدش قهرمان شطرنج جهان شد