چگونگی‌سقوط تورم در دولت یازدهم

چگونگی‌سقوط تورم در دولت یازدهم
بانک مرکزی در گزارشی تمام اقدامات صورت گرفته در زمینه تورم، نقدینگی و سایر شاخص های اقتصادی را منتشر کرد.

چگونگی‌سقوط تورم در دولت یازدهم