چهره واقعی ترامپ روی جلد یک نشریه

چهره واقعی ترامپ روی جلد یک نشریه
طرح روی جلد جدیدترین شماره نشریه «دِر اشپیگل» آلمان با کلاه نژادپرستان بر سر دونالد ترامپ. چهره واقعی ترامپ روی جلد یک نشریه

چهره واقعی ترامپ روی جلد یک نشریه