چهار سرباز ارتش پاکستان در تیراندازی هندی ها در مرز کشمیر کشته شدند

چهار سرباز ارتش پاکستان در تیراندازی هندی ها در مرز کشمیر کشته شدند

چهار سرباز ارتش پاکستان در تیراندازی هندی ها در مرز کشمیر کشته شدند