چرا مردم آن سوی مرزها به فیلمهای کمدی ایرانی ها نمی خندند؟

چرا مردم آن سوی مرزها به فیلمهای کمدی ایرانی ها نمی خندند؟

چرا مردم آن سوی مرزها به فیلمهای کمدی ایرانی ها نمی خندند؟