چرا ماه عسل ترکیه با ترامپ کوتاه خواهد بود؟ / آیا رئیس جمهور جدید آمریکا به خواسته های اردوغان تن می دهد؟

چرا ماه عسل ترکیه با ترامپ کوتاه خواهد بود؟ / آیا رئیس جمهور جدید آمریکا به خواسته های اردوغان تن می دهد؟
در هفته های اخیر ترکیه فشارهایش را بر آمریکا افزایش داده و با توجه به روی کار آمدن ترامپ، باید دید شرایط برای بهبود روابط آمریکا با ترکیه چطور خواهد بود.

چرا ماه عسل ترکیه با ترامپ کوتاه خواهد بود؟ / آیا رئیس جمهور جدید آمریکا به خواسته های اردوغان تن می دهد؟