چرا جوان‌ترین وزیر پیشنهادی برای کابینه دوازدهم آماج حملاتی کور است؟

چرا جوان‌ترین وزیر پیشنهادی برای کابینه دوازدهم آماج حملاتی کور است؟

چرا جوان‌ترین وزیر پیشنهادی برای کابینه دوازدهم آماج حملاتی کور است؟