چرا جای هاشمی در تصاویر 12 بهمن خالی است؟

چرا جای هاشمی در تصاویر 12 بهمن خالی است؟
اگر نگاهی به تصاویر به جا مانده از روز ورود امام خمینی به میهن بیاندازیم، هیچ عکس یا فیلمی را از آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) پیدا نمی کنیم.

چرا جای هاشمی در تصاویر 12 بهمن خالی است؟