چرا جای آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) در تصاویر 12 بهمن 57 خالی است؟ پاسخ ایشان به این سوال

چرا جای آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) در تصاویر 12 بهمن 57 خالی است؟ پاسخ ایشان به این سوال

چرا جای آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) در تصاویر 12 بهمن 57 خالی است؟ پاسخ ایشان به این سوال