پیگیری معوقات حقوق ناجیان غریق از سوی وزارت کشور/ ابلاغ تکالیف دستگاه‌ها برای ساماندهی سواحل

پیگیری معوقات حقوق ناجیان غریق از سوی وزارت کشور/ ابلاغ تکالیف دستگاه‌ها برای ساماندهی سواحل

پیگیری معوقات حقوق ناجیان غریق از سوی وزارت کشور/ ابلاغ تکالیف دستگاه‌ها برای ساماندهی سواحل