پیکر شهید حججی تحویل داده شد

پیکر شهید حججی تحویل داده شد
پیکر مطهر شهید محسن حججی به شهر تدمر سوریه تحویل شد.

پیکر شهید حججی تحویل داده شد