پیروزی کازانی‌ها با بازی ۲۲ دقیقه‌ای سردار

پیروزی کازانی‌ها با بازی ۲۲ دقیقه‌ای سردار

پیروزی کازانی‌ها با بازی ۲۲ دقیقه‌ای سردار